Plan dnia

7:00 - 8:15

Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez nauczyciela. Kontakty indywidualne – rozmowy, praca wyrównawcza , obserwacja zachowań i działań dzieci. Utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych. Wprowadzenie do zajęć, gimnastyka poranna, zabawy ruchowe.

8:15 - 8:30

Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Czynności samoobsługowe, porządkowe.

8:30 - 9:00

Śniadanie. Usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.

9:00 - 11:00

Zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego. Aktywność zbiorowa i indywidualna inspirowana przez nauczyciela (w terenie i w budynku) - edukacja przez ruch: sport, sztukę, obserwacje i zajęcia ekologiczno-przyrodnicze, spacery, wycieczki itp. Wielozmysłowe poznawanie "świata". Projektowanie działań, doświadczanie, poszukiwanie rozwiązań problemów.

11:00 - 11:15

Drugie śniadanie. Mała przekąska: owoc, warzywo.

11:15 - 12:15

Swobodne zabawy dziecięce w sali lub w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od warunków atmosferycznych), wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka. Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw dzieci. Kontynuowanie rozpoczętych wcześniej zadań - zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dzieci. Czytanie literatury dziecięcej. Praca indywidualna: kompensacyjno-terapeutyczna prowadzona przez wychowawców.

12:15 - 12:30

Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i działań prozdrowotnych.

12:30 - 13:15

Obiad. Utrwalanie techniki samodzielnego jedzenia.

13:15 - 13:30

Przygotowania do odpoczynku. Kształtowanie nawyków higienicznych. Utrwalanie umiejętności samoobsługi.

13:30 - 15:00

Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek z płyty lub czytanych przez nauczyciela.

15:00 - 15:30

Podwieczorek.

15:30 - 18:00

Dziecięce zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku i poza nim), twórcza aktywność ruchowa: sportowa, plastyczna, muzyczna, werbalna. Praca terapeutyczno-kompensacyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi zdolnymi. Indywidualna praca wyrównawcza. Utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych. Czytanie literatury dziecięcej.

Ponadto:

Zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok szkolny.